Thể loại: HH 3D, Hoạt Hình Trung Quốc

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên Tập 11 , 2022

Cường giả vô địch Đại Hoang Cửu Châu, Hoàng Cực Cảnh đỉnh phong Huyền Quân kiếm chủ Tô Huyền Quân, vì mong muốn tìm kiếm cảnh giới cao hơn mà niết bàn trùng tu. Mang theo Cửu Ngục Kiếm bí ẩn, trốn qua luân hồi, trọng sinh đến Quảng Lăng thành, Vân Hà quận, Đại Chu quốc, Thương Thanh Giới. Trong một đêm Tu vi của Tô Dịch mất hết, anh trở thành người thường, mở ra một hành trình mới tìm kiếm câu trả lời về quá khứ và xây dựng lại cuộc sống của mình trong Thương Thanh Giới.